Algemene voorwaarden

Laatste aanpassing op 04/09/2023

Algemene verkoops- en annuleringsvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden regelen de aankoop bij Swiep met maatschappelijke zetel te Zwaluwenlaan 3, Rotselaar, ingeschreven in het KBO met nummer BE0884.446.654, e-mail evelien@swiep.be (hierna genoemd ‘Swiep’).Daarnaast wordt elke rechtsverhouding tussen Swiep en de Cliënt (samen aangeduid als de ‘Partijen’), beheerst door onderhavige algemene voorwaarden, eventueel aangevuld met specifieke voorwaarden, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking hieraan. 

Artikel 1 – Toepassing

1.1. De voorwaarden zijn van toepassing wanneer een opleidingspakket (online of in persoon – hierna ‘de diensten’) wordt geboekt of een bestelling van tickets of digitale producten via de webshop (hierna ‘de producten’) van Swiep wordt geplaatst door een bezoeker van deze site (hierna genoemd ‘de Cliënt’).

1.2. Bij het bestellen van een dienst of product via de website of de webshop van Swiep, moet de Cliënt deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waardoor hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden met uitsluiting van alle andere voorwaarden. De aanvaarding van de Voorwaarden wordt tevens afgeleid uit de normale uitvoering van de diensten door Swiep.

1.3. Swiep behoudt zich het recht voor om, op eender welk tijdstip, de algemene voorwaarden te wijzigen of te schrappen en dit zonder dat enige voorafgaande kennisgeving noodzakelijk is. Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website en orderbevestiging werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen.

1.4. Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

1.5. De Cliënt is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft. Door het plaatsen van een bestelling of boeken van een dienst via de website, bevestigt de Cliënt een natuurlijk persoon te zijn, handelingsbekwaam en minstens 18 jaar oud. Swiep draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor bestellingen door personen of entiteiten die niet aan deze criteria voldoen of voor foutieve gegevensvermelding door de Cliënt.

Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst en bestelproces

2.1. Commerciële documenten en aanbiedingen scheppen geen verbintenissen in hoofde van Swiep.

2.2. De overeenkomst tussen Swiep en de Cliënt komt slechts tot stand op het ogenblik dat de bestelling van tickets of diensten geplaatst door de invulling van het bestelformulier door de Cliënt, gevalideerd wordt met een bevestiging die per e-mail verstuurd wordt door Swiep. De bevestiging wordt naar het door de Cliënt opgegeven e-mailadres verstuurd. Het is de verantwoordelijkheid van de Cliënt om erop toe te zien dat de berichten niet in de spamfolder terechtkomen. Voor de bestelling van tickets, is een bevestiging pas mogelijk na aanvaarding van de Algemene Voorwaarden en volledige betaling van de bestelde producten door de Cliënt. 

2.3. Bestellingen zijn niet bindend voor Swiep zolang deze, na het doorlopen van het bestelproces niet per e-mail of enige ander passend communicatiemiddel zijn bevestigd.

Artikel 3 – Prijzen producten

3.1. De op de webshop aangegeven verkoopprijzen voor producten op datum van de bestelling, zijn de van toepassing zijnde prijzen. De prijzen worden tevens vermeld in het overzicht van de bestelling. Deze prijzen zijn uitgedrukt in euro. Na betaling ontvangt de Cliënt een factuur. 

3.2. Swiep hanteert geen verzendings- of leveringskosten ten laste van de klant.

Artikel 4 – Online betaling

4.1. De betaling vindt plaats direct na de bestelling. Swiep biedt verschillende manieren aan om op een veilige wijze de online bestellingen elektronisch te betalen via het betalingssysteem en de betalingsvoorwaarden van betalingsprovider Mollie. Middels het plaatsen van een bestelling en betaling via de webshop van Swiep verklaart de Cliënt tevens kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van de betalingsprovider en aanvaardt hij erdoor gebonden te zijn. 

4.2. Geen enkele bestelling wordt gevalideerd zonder voorafgaand de overeenstemmende betaling te ontvangen.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid, vrijwaringen, overmacht en uitsluitingen

5.1. Behoudens de expliciete verbintenissen aangegaan door Swiep krachtens deze algemene voorwaarden, is de aansprakelijkheid van Swiep beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd. 

5.2. Swiep doet een uiterste inspanning om ervoor te zorgen dat de website en de webshop 7 dagen per week, 24 uur per dag toegankelijk en beschikbaar zijn. Het is echter mogelijk dat door onderhoud, website of netwerk updates of door andere oorzaken of onderbrekingen buiten de schuld van Swiep, toegang tot de site onderbroken wordt. Swiep kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen of schade als gevolg van dergelijke onderbrekingen. Evenmin is zij aansprakelijk voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt wordt door het gebruik van de website of de webshop, de mogelijkheid om een online bestelling te plaatsen, noch door een andere daad van de Cliënt of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid, bijvoorbeeld (niet limitatief) ingevolge een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout aan het product. Swiep heeft tevens geen enkele persoonlijke informatieplicht voor online bestellingen.

5.3. Swiep is niet aansprakelijk voor enige materiële of lichamelijke schade, onrechtstreekse schade of gevolgschade, die de Cliënt en/of zijn aangestelden lijden om welke reden ook, hieronder begrepen (niet limitatief) een tekortkoming, nalatigheid, fout of zware fout van haar of haar aangestelden of leveranciers.

5.4. Ten slotte kan Swiep niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of gebreken in de uitvoering van de overeenkomst als deze vertragingen of gebreken het gevolg zijn van feiten of omstandigheden die onafhankelijk zijn van haar wil, die niet te voorzien zijn en die niet vermeden kunnen worden (overmacht), zoals bv. (niet-limitatief): ziekte of onbeschikbaarheid van de uitvoerende personen, blokkering van distributie of het niet voorradig zijn van bepaalde producten. Indien Swiep wordt getroffen door een situatie van overmacht zal ze de Cliënt onmiddellijk schriftelijk van op de hoogte brengen.

5.5. Voor zover enige aansprakelijkheid toch weerhouden zou worden, dan is deze beperkt tot terugbetaling van de prijs van het product.

5.6. De website is enkel bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de Cliënt over de producten en activiteiten van Swiep. Swiepheeft met betrekking tot de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.

5.7. Swiep kan op de pagina’s van haar website links naar andere internetsites plaatsen. Swiep is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, de geadverteerde producten, diensten of andere materialen van externe bronnen of voor veronderstelde of werkelijke schade of verliezen die het gevolg kunnen zijn van het gebruik of de verbinding met dergelijke sites of externe bronnen.

Artikel 6 – Annulering van bestellingen

6.1. De bestelling van tickets kan door de Cliënt enkel rechtsgeldig worden geannuleerd bij een per post aangetekend schrijven of per e-mail. In dit laatste geval is de annulatie slechts geldig wanneer Swiep een bevestiging van ontvangst aan de Cliënt heeft gestuurd.

6.2. Onder annulering wordt verstaan: het afmelden en/of niet verschijnen (online of in persoon) op de opleiding zonder voorafgaande afmelding om welke reden dan ook, behoudens gevallen van bewezen overmacht. 

6.3. In geval van annulering van een dienst door de Cliënt 30 kalenderdagen voor de uitvoeringsdatum, wordt 35% van het totaalbedrag als annuleringskost in rekening gebracht. In geval van annulering tussen de 14 en 30 kalenderdagen voorafgaand aan de overeengekomen uitvoeringsdatum, bedraagt de vergoeding 75% van het totaalbedrag.Indien de annulering later gebeurt dan 14 dagen voor de overeengekomen uitvoeringsdatum, bedraagt de vergoeding 100% van het totaalbedrag.

6.4. Swiep behoudt het recht om in geval van te weinig inschrijvingen een voorstelling opleiding te annuleren of om via samenspraak met de deelnemer(s) de voorstelling of opleiding te wijzigen of passende alternatieven aan te bieden. Bij een volledige annulatie door Swiep wordt het volledige door de Cliënt betaald bedrag teruggestort. De cliënt heeft echter onder geen beding recht op een schadevergoeding.

Artikel 7 – Intellectuele eigendom

Ontwerpen, concepten, creaties, materiaalkeuze, illustraties, logo’s, tekeningen, foto’s, afbeeldingen, verwaardiging en fabricagemethodieken, (product-) omschrijvingen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, e.d.m. die ontwikkeld en/of gebruikt worden door Swiep, in welke vorm dan ook, zijn en blijven eigendom van Swiep, evenals enige documentatie die desaangaande ter beschikking gesteld zou worden van de Cliënt of op de website zou worden geplaatst. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Swiep. 

Artikel 8 – Verwerking persoonsgegevens

8.1. Door een bestelling te plaatsen of een opleiding of workshop te boeken, geeft de Cliënt zijn uitdrukkelijke toestemming aan Swiep om zijn persoonsgegevens te verwerken met het oog op de verwaardiging en verzending van de door hem bestelde producten of het leveren van de bestelde dienst. Daarnaast kunnen de verstrekte gegevens eveneens worden gebruikt voor cliëntenbeheer, de nieuwsbrief, reclame- of marketingdoeleinden en statistische informatieverzameling omtrent de cliënten van Swiep. Swiep verwijst in dit kader ook naar haar privacyverklaring op www.swiep.be/privacy

8.2. De verantwoordelijke voor de verwerking, Swiep, respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 24 mei 2016 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van persoonlijke gegevens.Conform deze Verordening, beschikt de Cliënt over een wettelijk recht op inzage en correctie van zijn persoonsgegevens, alsmede het recht om zijn gegevens volledig te laten verwijderen. Daarvoor dient de Cliënt, met bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart), een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Swiep te sturen. 

8.3. Alle persoonsgegevens die via de website of webshop worden verkregen en verwerkt, zullen vertrouwelijk worden behandeld en in geen geval aan derden worden doorgegeven.

Artikel 9 – Klachten

Eventuele klachten dienen aan Swiep (evelien@swiep.be) te worden gericht. 

Artikel 10 – Toepasselijk recht en bevoegde instanties

10.1. Deze algemene voorwaarden en de globale rechtsverhouding tussen Swiep en de Cliënt worden beheerst door het Belgische recht, zelfs indien een bestelling vanuit het buitenland zou worden geplaatst. De toepassing van het Weens Koopverdrag inzake internationale koopovereenkomsten (1980) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

10.2. De Cliënt aanvaardt elektronische bewijsvoering.

10.3. Alle eventuele geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de rechtsverhouding tussen Swiep en de Cliënt zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbank van Leuven. 

Contact

Swiep
Zwaluwlaan 3
3110 ROTSELAAR

BE0884.446.654

T | 0472 59 21 55
M | evelien@swiep.be